Köpek Balığı Toplantısının Ardından

Doğu Akdeniz Chondrychthyan (Kıkırdaklı Balıklar) Çalıştayı

Kıkırdaklı Balıklar Bibliyografisi

Öneriler

1. Hedef Olmayan Türlerin Ağa Yakalanmaları ve Ağdan Atılmaları:

Sonuçlar

Elasmobranch türler için Akdeniz’in Tamamında tesadüfi ağa takılma (by-catch) ve atımları tehditlerden birini oluşturur.

Tesadüfi ağa takılmaların azaltılması aynı zamanda hedef türlerin yakalanma miktarlarını arttırır.

Elasmobranch’ların tesadüfi yakalanmalarını azaltan bazı araçlar bulunmaktadır. Bu araçların bazıları geniş bir şekilde etkinlik göstermektedir (E.G. çelik ağları elemek, Trol sıralama gridleri ve kaçış aletleri)..

Özellikle Chondrychthyan’larda belirli yaş gruplarının (örneğin yaşlanan dişiler) tesadüfi ağa yakalanmalarının, popülayon azalmasında büyük etkisi vardır. Eslasmobranch’ların yakalanma miktarlarının türlere göre raporlanması balıkçılık yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Eylem Önerileri

Kancaların tutturulması için çelik ağların kullanılması yasaklanmalıdır

Önerilen yeni aletlere adapte olabilmeleri için balıkçılara yönelik kapasite oluşturulmalıdır

Cartilaginous üreme, yumurtlama ve bakım alanları belirlenmeli ve gözlemlenmelidir.

Yaşamlarına göre cartilaginous için izin verilen ticari boyun; popülasyonun tüketilmesini engelleyebilmek için en kısa zamanda belirlenmelidir

Ağa takılan türün denize bırakılması, bireyin hayatta kalma oranının yüksek olabilmesi için hemen gerçekleşmelidir.

Alet seçimi ve konuyla ilgili gelişmelere yönelik çalışmalar, hedef olmayan türlerin ağa takılmalarını engelleyebilmek için desteklenmelidir.

Seyir defterleri, karaya çıkma alanları, araştırmalar ve balıkçılık gözlem programları elasmobranch’ları türlerine göre raporlamalıdır.

2. Bilgilere erişim ve bilgilerin dağıtılması

Sonuçlar;

Av, avlanma eforu, nadir türler vb. raporlamalardaki standart protokoller bütün bölgelerde kullanılmalıdır.

Cartilaginous türlerinin yerel isimlerine yönelik bir karışıklık mevcuttur. Bu problem düzgün veri kaydetme olanağını sınırlamaktadır.

Elasmobranch’lara yönelik birçok bilgi eksikliğinin olmasına rağmen, bu açıklıkları kapatmamızı sağlayacak özel fonlar öncelikler arasında ne yazık ki yer almamaktadır.

Elasmobranch’lara yönelik Ortak Akdeniz Veri Tabanı önceliklerimizdendir.

Eylem Önerileri;

RAC/SPA tarafından hazırlanan protokol, bütün Akdeniz ülkelerinde bulunan uzmanlar tarafından gözden geçirildikten sonra, nehir kıyısında bulunan bütün ülkeler tarafından kullanılmalıdır.

Akdeniz’de cartilaginous taksonomisi için önerilen referans kitabı FAO tarafından 2006 yılında hazırlanan kitap olmalıdır.

Akdeniz cartilaginous türlerinden nadir gözlemlenen ve tehlike altında olan türlerinin posteri ve broşürleri her ülkede yapılmalıdır ve bu basılı malzeme balıkçılar tarafından bu türlerin ayırt edilmesine yardımcı olmalıdır.

Balıkçılara ve kamuya yönelik olan elasmobranches eğitim paketi üretilmeli ve yayılmalıdır

Elasmobranches ekolojisine yönelik olan bursların dağıtımı uzamlığı arttırmak amacı ile özellikle gelişmekte olan Akdeniz ülkelerinde fon enstitüleri tarafından vurgulanmalıdır.

Akdeniz Bölgesi için RAC\SPA tarafından üretilen veri tabanı ve MEDLEM Veritabanı hem tamamlayıcı hem de önemlidir. Nehire kıyısı olan bütün ülkeler, kendi verilerini bu veritabanları ile paylaşmalıdır.

3. Kritik Habitatlar

Sonuçlar

Akdeniz’de cartilaginous’lar için kritik habitatların belirlenmesi ile ilgili başlangıç verileri bulunmaktadır. Bazıları çok detaylı iken diğerleri daha az kesin sınırlamalara sahiptir. Sonuç olarak bilgiler hala limitli sayıdadır ve gelişmelere ihtiyaç duymaktadır.

Belirli türlerin çok özel popülasyonları, belki de somut sınırlanmış habitatlar kullanarak belirlenmelidir fakat bu yönü genetik olarak soruşturmak gerekmektedir.

Eylem Önerileri

Bu çalıştayın sonuçlarından başlayarak, Akdeniz’de kritik habitatlara yönelik olan standart bir liste ve harita yapılmalıdır ve her yıl gözden geçirilmelidir.

Akdeniz elasmobranch popülasyonuna yönelik olan genetik araştırmalar bu bölgede teşvik edilmelidir. Bu nedenle ülkeler bu türlerden doku örnekleri toplamaya başlamalıdır.

4. Koordinasyon ve İşbirliği

Sonuçlar

IUCN ve Avrupa Elasmobranch Birliği aktif olan organizasyonlardandır. Aynı zamanda GFCM ve FAO gibi enstitüler elasmobrachlara yönelik önemli roller oynamaktadır

DOĞU AKDENİZ KÖPEK BALIĞI ARAŞTIRMA GRUBU (EMSRG)

BİLDİRİ

Doğu Akdeniz Köpek Balığı Araştırma Grubu (EMSRG), 14-16 Ekim 2005 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Akdeniz Kıkırdaklı Balıklar çalıştayı ile ortak bir amaca sahiptir.
1. EMSRG aşağıdaki konular üzerine çalışmaktadır:
a. Köpek Balıklarının balıkçılık yönetimi
b. Köpek balığı ekolojisi, biyolojisi, popülasyon dinamiği, genetiği, filogenetiği ve filocoğrafyası üzerine çalışmaktadır.

c. Köpek balığı popülasyonlarının korunması
d. Kamu bilincinin arttırılması için ekipmanlar oluşturulması
e. Bilgi Alışverişi

2. EMSRG sivil toplum örgütüdür ve TUDAV’ın himayesi altında kurulmuştur. STK’larının temsilcileri, Araştırma Merkezleri veya Üniversiteler, EMSRG’deki ülkeler, devlet kurumları rapor ve fikir vermelerine rağmen, EMSRG’nin oylanan üyeleri arasında değildir.

3. EMSRG üye ülkelerden birinde yıllık çalıştaylar düzenler ve bu çalıştaylarda araştırma sonuçları, veriler veya bilgiler tartışılır. Bu toplantı süresince, oy birliği ile seçilen üyeler başkanı, iki başkan yardımcısı ve bir sekreteri iki yıllık bir süre için seçerler.
4. Her bir ülke ana bütçeye yıllık US$3,000 katkıda bulunur. Başkan, iki yıl boyunca bu bütçenin yönetiminden sorumludur.

5. Başkan 3 dönem boyunca, başkan yardımcısı ve sekreter 2 dönemden fazla olmayacak şekilde seçilebilir.

Amaçlar:

A. Köpek Balığı Balıkçılığına yönelik Çok Uluslu Yönetim Programı kurmak ve EMSRG üyesi olan bütün ülkeler için bu programın kabul edilmesi. Bu program, balıkçılık hedef türlerinin bilimsel araştırılmasının tamamlanmasından sonra teklif edilecektir.

B. EMSRG, köpek balığı araştırmalarında çalışan öğrenciler için uluslar arası kaynaklı fon oluşturmaya çalışacaktır. Aynı zamanda ulusal seviyede köpek balığı ekolojisi çalışmalarında üye ülkelere önerilerde bulunacaktır.

C. EMSRG veri toplama metotlarının standartlaştıracak ve veritabanı oluşturacaktır. Bu veri tabanı, bütün üyelerin ulaşımına açık olacaktır

D. EMSRG üyelerinin hepsi Elasmobranches toplanmasında var olan referansları koruyacak veya yenilerini oluşturacaktır. Örnekler bütün üyeler arasında değiş tokuş edilebilecektir.

E. Bilinen bütün Elasmobranches için DNA analizleri yapılacak ve EMSRF üyeleri ile paylaşılacaktır.

F. Çiftleşme ve yavru bakım alanları belirlenecek ve EMSRG bu alanların uluslar arası korunması için gerekli olan bütün adımların atılacaktır

F. EMSRG, kamu bilincinin oluşturulması için araçlar üretecektir.
-daha net balıkçılık istatistikleri üretebilmek için balıkçılara karaya vuran veya tesadüfi yakalanan türlerin ayırt edilmesi öğretilecek
-köpek balığı izleniminin dost canlısı bir izlenime dönüştürülmesi
Bu araçlar poster, film veya kitaplar olabilir.

H. EMSRG diğer ulusal ve FAO, ICCAT, RAC/SPA, ve European Elasmobranch Association gibi uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapmaya hazırdır.
I. EMSRG Akdeniz’in Levant Havzasında araştırma gemisi kurmak için çabalayacaktır.

1. Kurum temsilcileri:
Türk Deniz Araştırmaları Başkanlığında, Türkiye

Dr. Avi Baranes (İsrail’in Rubbin Akademi Merkezi’ndeki Denizcilik Koleji)

Dr. Manal Nader (Balamard Üniversitesi, Lebanon)

2. Önerilen Yönetim Kurulu:

Dr. E. Mümtaz TIRASIN Başkan
Dr. Manal Nader Başkan Yardımcısı
Dr. Avi Baranes Başkan Yardımcısı
Dr. Cemal Turan Sekreter