MARMARA DENİZİ 2000 SEMPOZYUMU

11-12 Kasım 2000, İstanbul

Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Panel Sonuç Bildirgesi

11-12 Kasım 2000 tarihinde Ataköy Marina’da Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen, Devlet bakanı sayın Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu ve T.B.M.M Çevre komisyonu başkanı sayın Ediz Hun’un da katıldığı ve 62 bilim adamının tebliğ sunduğu Marmara Denizi 2000 konulu sempozyumda Marmara Denizi’nin korunmasının aciliyeti üzerinde görüşbirliğine varılarak bunun kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.

Marmara Denizi’nin son 20 yıldır hızlı bir kirlenmeyle karşı karşıya olduğu ve bu geçen sürede bu konuya ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli önlemlerin alınmadığı, oysa ülkemizin yegane iç denizi olan Marmara Denizi’nin korunması ve akılcı bir şekilde işletilmesi için acilen bir eylem planı yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Bu eylem planının hazırlanırken en geniş kitlelerin ve ilgili bütün kurumların bir araya getirilmesinin aciliyeti ortadadır. Eylem planının hazırlanmasının sekretaryası olarak TÜDAV’ın koordinasyon görevi yapabileceği ancak sorumlu makamın Çevre bakanlığı olduğu bilinmelidir.

Marmara Denizi eylem planının ilk hedefinin bu denizdeki ekolojik bozulmaların izlenmesi olduğu, koruma planı için Karadeniz için uygulanan Bükreş ve Akdeniz için Barselona konvansiyonlarının iki ayrı örnek olarak incelenebileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Marmara Denizi’nin temel çevre sorunu evsel atıklardır. Marmara Denizine kıyısı olan belediyelerin evsel atıkları nedeniyle Marmara adeta lağım çukuruna dönmüştür. Bu nedenle de kıyılardaki turizm ve yüzme imkanları git gide azalmaktadır. Bu atıkların toplam miktarları elde sağlam veri olmadığı için tam olarak bilinmemekte ancak bunun günde 3 milyon m3 su olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, arıtma için acil çözüm bulunmalı, bu atık noktaları ve çevresi sıcak noktalar olarak kabul edilmelidir. Ayrıca dere ve nehirlerden atıklarda gözden kaçırılmamalıdır.

Maramara denizinde canlı kaynaklardaki azalmalar devam etmektedir. Özellikle ticari su ürünleri türlerindeki azalma bölgenin gıda güvenliğini de tehdit etmektedir. Uskumru, kalkan, Mersin ve bir çok türdeki azalmalar aşırı avcılık, kaçak avcılık ve kirlenmeyle ilgilidir.

Marmara Denizi kıyıları akılcı kullanılamamaktadır. Bu denizin kıyıları ikinci konutlarla istila edilmiş olup kıyı kullanımı için ilgili bakanlıklar ve belediyeler gerekli hassasiyeti göstermemektedir.

Marmara Denizi ve Boğazlardaki gemi kökenli kirlenme için alınan tedbirler yetersizdir. Yılda ortalama 50.000 geminin geçtiği bu denizin kıyılarındaki limanlarda sintine, çöp ve yağ kabul tesisleri eski ve yetersizdir. Bu konuda Çevre Bakanlığı ve Belediyelerin işbirliği gereklidir. Özellikle boğazlarda oluşabilecek gemi kazaları için acil eylem planları geliştirilmeli, boğazların petrol yolu olmaması için sürekli ve kalıcı politikalar geliştirilerek dünya kamuoyuna mesajlar verilmelidir. Marmara Denizi’nin korunması için kılını kıpırdatmayan ilgili kurumların Boğazların ve İstanbul şehrinin korunması konusundaki bütün çabaları dünya kamuoyu tarafından şüpheyle karşılanacaktır.

Marmara Denizi’nin korunması konusunda ilgili bütün devlet birimleri, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar işbirliği yapmalı bu işbirliği ilişkisini ilgili valilikler sağlamalıdır.

Marmara Denizi eylem planı için yapılacak bilimsel çalışmalar, toplantılar, geniş kitlelerin bu plana destek vermesi için Çevre bakanlığı tarafından bir fon oluşturulmalıdır.

Saygılarımızla

TÜDAV Başkanı,
Bayram ÖZTÜRK

Bildiriler kitabını indirmek için lütfen tıklayınız.

BİLDİRİLER

DENİZ HUKUKU

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul Boğazı’ndan Geçişin Tabi olduğu Kurallar

İdris BOSTAN

Türk Boğazları’nda Denge Rejimi: Hukuki ve Yapısal Bir Değerlendirme

Turgut TARHANLI

Günümüzde Deniz Ulaşımındaki Gelişmelerin Işığında Türk Boğazlarının Hukuki Rejiminin Değerlendirilmesi ve Milletlerarası Hukukta Genel Olarak Kabul Görmüş Diğer Boğazlardan Geçiş Rejimleriyle Kıyaslanması

Ferit Hakan BAYKAL

Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi ve Uluslararası Denizcilik Örgütünün Etkileri (IMO)

A. Nihan ÜNLÜ

IMO ve Türk Boğazları

Nilüfer ORAL

Türk Boğazları’nda Çevrenin Korunmasına Yeni Bir Yaklaşım: Özellikle Duyarlı Bir Deniz Alanı

Nesrin ALGAN, Özden N. SAV

Türk Boğazları’ndan Geçiş ve Deniz Çevresinin Korunması Sorunu

Ayşe Nur TÜTÜNCÜ

Deniz Kirliliğinden Doğan Hukuki Sorumluluğun Sınırlandırılması (Uluslararası Konvansiyonlar)

Z. Oya ÖZÇAYIR

Gemilerin Yol Açtığı Deniz Kirliliği

Zeynep ÖZKAN

Marmara Denizi’nde Yasadışı Avcılık ve Çözüm Önerileri

Fikret ALKAN

“Montreux” Mukavelenamesinin 2. Maddesinde Derpiş Edilen Rüsum ve Tekalif’in Lahika 1. de ki Tabloya Göre Miktarı

Mesut ÖNEN

Dünya Deniz Ulaşımında Marmara Denizi ve Türk Boğazlarının XXI. Yüzyılda Değişen Stratejik Vizyonu

Mesut Hakkı CAŞIN

DENİZ ULAŞIMI VE BOĞAZLARIN YÖNETİMİ

Deniz Ulaşımı, Güvenlik Yönetimi ve Türk Boğazları

Cahit İSTİKBAL

İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazalarının İstatistiksel Analizi

Funda SEZGİN, Mikdat KADIOĞLU

“Su Yolları Yönetimi” Kavramı İçerisinde Türk Boğazlar Bölgesinde Seyir Güvenliği

Ender ASYALI

Ulaşım Coğrafyası Açısından İstanbul-Bandırma Deniz Ulaşımı

Cemalettin ŞAHİN

Ulaşım Coğrafyası Açısından Eskihisar-Topçular Deniz Ulaşımı

Mehmet Akif CEYLAN

Boğazlarımızda Kaza Olasılığı En Alt Düzeye Nasıl İndirilir?

Aykut EROL

DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ

Çanakkale Boğazı’nın Gravite ve Manyetik Haritasına Random Sinir Ağları Yöntemi Uygulayarak Modellenmesi

Muhittin ALBORA, Erkan DANACI, Osman N. UÇAN

Marmara Denizi’nin Güneyinin Havadan Manyetik Anomali Haritasına Markov Rasgele Alan (MRF) Yöntemi Uygulayarak Rejyonal Haritanın Nomogram Yöntemi ile Modellenmesi

Osman N. UÇAN, A. Muhittin ALBORA

Bouguer Anomalilerinden Üstü Örtülü Fayların Saptanması ve İstanbul- Silivri Bölgesinin Yeraltı Yapısının Modellenmesi

Fethi Ahmet YÜKSEL, Davut AYDOĞAN

Marmara Denizi’nin Gelişimi

Esen ARPAT, Kamil ŞENTÜRK

Marmara Denizi ve Çevresi Çok Disiplinli Jeofizik Araştırma Sonuçları

Oğuz GÜNDOĞDU , Şahin AKKARGAN, Mümtaz HİSARLI, Ferhat ÖZÇEP Naci ORBAY, Nurdan SAYIN, Tazegül ÖZÇEP, Yıldız ALTINOK

Marmara Denizi’nde Sıyrılma ve Geç Yırtılma Tektoniklerinin Sismik Veriler Işığında Analizi

Şener ÜŞÜMEZSOY

Marmara Denizi Tabanında Güncel ve Yaşlı Sedimentler

Mustafa ERGİN

Marmara Denizi’nin Son Buzul Dönemi- Holosen Paleoşinografisi ve Akdeniz ve Karadeniz ile Olan Bağlantıları

M. Namık ÇAĞATAY, Naci GÖRÜR, Oya ALGAN, Christofer EASTOE, Andrey TCHAPALGYA, Demet ONGAN, Thomas KUHN, İsmail KUŞCU

Marmara Denizi Havzasında Madencilik Faaliyetleri, Yüzey Suları ve Denizel Ortam Üzerine etkileri

Hasan EMRE, Hüseyin ÖZTÜRK, Yahya ÇİFTÇİ, Akif IŞIK, Nurullah HANİLÇİ

17 Ağustos 1999 Gölcük (İzmit Körfezi)Depremine Bağlı (Mw=7.4) Faylanmayla Oluşan Havza İçi Su Haraketleri

Hüseyin ÖZTÜRK, Hayrettin KORAL, Eric GEIST

ATMOSFERİK ETKİLER, FİZİKSEL VE KİMYASAL OŞİNOGRAFİ

Türk Boğazlar Sisteminin Fiziksel Oşinografisi

Emin ÖZSOY, Şükrü BEŞİKTEPE, Muhammet A. LATİF

Marmara Denizi’nin Hidrografisi ve Dolaşımı

Şükrü T. BEŞİKTEPE, Emin ÖZSOY, M. Abdül LATİF, Temel OGUZ

Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sisteminin Kimyasal Oşinografisi

Süleyman TUGRUL, İlkay SALİHOĞLU

İstanbul Boğazında Kısa Süreli Akıntı Verilerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Nuri ÜNLÜ, Ahmet TÜRKER, Erhan GEZGİN, Frank GERDES

İstanbul Atmosferinde Toksik ve Eser Elementlerin EDXRF Kullanılarak Kontrolü

Asiye BAŞSARI, Kadir ALP , Ercan ÇİTİL, Ebebekir YÜKSEL, Necati YILMAZ, Tanıl AKYÜZ

Atmosferik 7Be ve 210Pb Akısının Direkt Olarak Tayini, Marmara ve Ege Denizi İçin Önemi

Aysun ( Tanbay) UĞUR, Sayhan TOPÇUOĞLU

Bursa’daki Tekstil Sanayi’nden Kaynaklanan Klasik Hava Kirleticiler

Yücel TAŞDEMİR, Fatma PAYAN

Marmara Denizi Çevresinde Görülen Hava Kirliliğinin Fiziki Coğrafya Şartlarıyla Bağlantıları

Nuriye GARİPAĞAOĞLU

Kirleticilerinin Atmosferik Kuru Çökelmeleri: Mevcut Metotlar

Yücel TAŞDEMİR

MARMARA DENİZİ’NDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Marmara Denizi’ndeki Balıkçılığın Son Durumu Ve Stokların Geleceğine İlişkin Öneriler

Mustafa ZENGİN, Cengiz MUTLU

İstanbul Boğazı ve Civarındaki Ağ Dalyanları

F. Saadet KARAKULAK

Çanakkale Boğazı (Marmara Denizi) Deniz Florası

Veysel AYSEL, A. ŞENKARDEŞLER, F. AYSEL, Mustafa ALPASLAN

Marmara Denizi’nin İlkbahar 1998’de Zooplankton Yapısı ve Kopepod Türleri

Ebru ÜNAL, A. A. SHMELEVA, J. ZAGORODNYAYA, Ahmet KIDEYŞ

İstilacı Tür Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1865) ile Yerleşik Tür Aurelia aurita‘nın (Linn.1758) İstanbul Boğazındaki Dağılımı Üzerine Bir Gözlem

Ahmet N. TARKAN, Melek İŞİNİBİLİR, Hüseyin A. BENLİ

İzmit Körfezi Baskın Zooplankton Türleri

Ahmet N. TARKAN, Enis MORKOÇ, Tuncay M. SEVER

Marmara Denizi’nde 1998 Temmuz – 1999 Şubat Ayında Gerçekleştirilen Demersal Balık Kompozisyonu Üzerine Araştırmalar

Tomris BÖK, Cengiz DEVAL, Işık K. ORAY

Türkiye Sünger Faunası için Yeni Bir Kayıt: Ficulina ficus (L., 1767)

Bülent TOPALOĞLU

Kuzey Marmara Denizi Mesozooplankton Kompozisyonu

Ahmet N. TARKAN, Melek İŞİNİBİLİR, Rahmi G. ÖĞDÜL

Kuzey Marmara Denizi Demersal Balık Stokları Üzerine Ön Araştırmalar

F. Saadet KARAKULAK, Ahmet N. TARKAN, Bayram ÖZTÜRK

DENİZ KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ

Gemlik Körfezinde Karasal Kaynaklı Kirlilik Envanteri

Seval Kutlu Akal SOLMAZ, Taner YONAR, Gökhan Ekrem ÜSTÜN

Marmara Denizi’nde Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Boyutları

Serap İNCAZ GÜNER, İ. Kudret RODOPMAN, Günay BİLİCAN

Mudanya Kıyılarında Deniz Deşarjları ve Fekal Kirlenmenin Boyutları

Ufuk ALKAN, Sevil ÇALIŞKAN, Bülent BİRDEN, S. Sıddık CİNDORUK

İstanbul Boğazından Toplanan Mytilus galloprovincialis Örneklerinde Eser ve Toksik Element Düzeyleri

Asiye BAŞSARI, Gülhan TÜRKMEN, Tanıl AKYÜZ

Susurluk Havzasında Su kalitesi Yönetim Stratejilerinin uygulanmasıyla Marmara Denizi’ne Ulaşan Kirlilik Yükünde Beklenen Azalma

Hasan AKYAR , Nesrin KAHRAMANOGLU , Aylin Kübra ONUR, Pelin CELTEMEN , Yasemin ÖZBAYRAM , Dilek Can GÖREN

Marmara Denizinin Radyoaktif Kirlilik Boyutu

Seyhan TOPÇUOĞLU, N. GÜNGÖR, Ç. KIRBAŞOĞLU

Marmara Denizinin Sediment ve Organizmalarında Ağır Metal Kirliliği

Seyhan TOPÇUOĞLU, D. KUT, N. ESEN, E. ÖLMEZ (EĞİLLİ), R. KÜÇÜKCEZZAR, A. BAŞSARI,

N. GÜNGÖR, Ç. KIRBAŞOĞLU

Tuzlada Deniz Radyoaktivitesi Tayini ve Değerlendirmesi

A. Beril TUĞRUL, Zuhal ER, İlyas YILMAZ, Ali Osman YILMAZ

Marmara Denizi’ndeki Bazı Balıklarda Pestisit Kirliliği Düzeylerinin Belirlenmesi

Hulusi BARLAS, M. COELHAN, Cuma BAYAT

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

Armutlu Yarımadası Yalova-Çınarcık Kıyı Bandı Örneğinde Kıyı Kullanımları ve Turizm Aktiviteleri

Halim PERÇİN, Aslı AKAY

Sinop Örneği ile Marmara Denizi Kıyıları Kullanımı ve Yönetimi

Yalçın MEMLÜK, Elmas ERDOĞAN, Ebru ÇALIK, Tülay CENGİZ, Ayşe Nüket KILIÇ

Çevre Mevzuatı Uygulamalarında Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi Açısından Yaşanan Sorunlar

Ayla EFEOĞLU, Nedim YEŞİL


TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK


TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Ediz HUN


Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU


Marmara Denizi Eylem Planı Panel Oturumu


Sempozyumun ilk günü sonunda Bakanımızla toplu fotoğraf çekimi